• odborné ořezy stromů dle platných arborististických standardů
 • vazby korun
 • rizikové kácení
 • konzultace a odborné posudky stromů
 • ochrana stromů při stavbě
 • úprava stanovištních poměrů stromů

 • montážní práce
 • čištění objektů
 • nátěry a drobné stavební práce

 • odborné překlady z němčiny do češtiny
 • prodej zajímavé knihy o řeči těla stromů
 • sběr osiva lesních dřevin